Login

Náš pedagogický tým

Mgr. Lucie Bartošová

Mgr. Lucie Bartošová
 • funkce: jednatelka školy
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského, obor andragogika, SVI Kladno, obor ekonomika a management obchodu, SVOŠ a SPŠ, obor firemní management, SZŠ, obor rehabilitační pracovnice
 • specializace: ekonomika, provoz, personalistika
 • praxe: ekonom, jednatel
 • kurzy: Respektovat a být respektován
 • motto: "I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i to největší schodiště má první schod."

 


Mgr. Helena Radová

Mgr. Helena Radová
 • funkce: ředitelka školy, učitelka, koordinátor a realizace ŠVP, výchovný poradce   
 • vzdělání: pedagogická fakulta Univerzity Karlovy   
 • specializace: učitelka pro 1. stupeň základní školy, specializace hudební výchova   
 • praxe:  učitelka na 1. stupni základní školy od r. 1996   
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Komunikační dovednosti a typologie osobnosti, počítačová gramotnost, práce s Excel, Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně, Archivnictví a spisová služba, Jak efektovně jednat s rodiči, Řízení školního stravování, Podpora bezpečí na školách, Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních, Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, Správní řád ve školství, GDPR pro školy a školská zařízení 
 • zájmy: rodina,práce s lidmi, hudba, filmy, móda, pletení, in-line brusle, setkávání se s přáteli 
 • motto: "Co tě nezabije, to tě posílí."
 • o mně: Baví mě práce s lidmi. Rozumím problematice fungování základní školy. Mé dosavadní pedagogické působení od roku 1996 bylo na dvou menších školách podobného typu jako je Spektrum. Umím vést kolektiv dětí, komunikovat s rodiči a své zkušenosti předávám dál. Ráda organizuji akce spojené se školními aktivitami. Jsem společenská a nejsem konfliktní. Snažím se najít v komunikaci kompromis a respektuji názory a potřeby druhých, zejména dětí. Vedu školu Spektrum jako jeden celek spokojených dětí, rodičů a v neposlední řadě jejich zaměstnanců.

Mgr. Lenka Štábová

Mgr. Lenka Štábová

 

 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PřF Univerzity Karlovy, FP TUL
 • specializace: učitelka Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň, učitelka pro 1. stupeň
 • kurzy a školení: Zippyho a Jablíkovi kamarádi , Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného - pokročilí, Konference pro učitele 1. stupně, Setkávání koordinátorů EVVO, Genetická metoda čtení, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného, Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím činnostního učení a her, Nonverbální komunikace, Strategický a časový management, Týmová spolupráce, osobnostní a sociální rozvoj, Školní biozahrada, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí tábora pro děti a mládež, Vedoucí vodní turistiky
 • praxe: pedagog od r. 2002 (ZŠ Lobkovicovo, Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, MŠ Čakovice, ZŠ Líbeznice), dlouholeté vedení cykloturistického oddílu, vedoucí a hlavní vedoucí táborů, vedení zájmových kroužků, vychovatelka na ŠvP
 • motto: Albert Einstein: „Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” „Překážky jsou od toho, aby se překonávaly.“
 • zájmy: rodina, cestování, příroda, četba

Mgr. Magdalena Hamouzová

Mgr. Magdalena Hamouzová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PF JČU Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UJAK Speciální pedagogika
 • kurzy a školení: – Matematika prof. Hejného
  – Genetická metoda
  – „MAXÍK“ Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  – Respektovat a být respektován
  – KUPOZ – stupeň Junior
  – Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
  – Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované dítě se SPUCH
  – Školní zralost a zápis do školy
  – Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
  – Diagnostika dovedností předškoláka
  – Ergonomie psaní
  – Dyslexie a dysortografie prakticky
  – Integrace žáků s PAS do běžné základní školy
  – Inkluzivní vzdělávání
  – Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky
  – Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
  – Osvědčení na asistenta pedagoga
  – WORD, EXCEL
          - Letní škola Hejného metody na 1. st. ZŠ - začátečníci, pokročilí
          - Netradiční a zážitkové hry v TV
          - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost
          - KOnference pro učitele 1. stupně 2017
          - Zipiho kamarádi
          - Zdravotník zotavovacích akcí
          - Seminář BOZP pro učitele TV
          - Konference pro učitele 1. stupně 2018
 • praxe: asistent pedagoga, speciální pedagog, učitelka 1. stupně (ZŠ Trojská)
 • motto: Vyber si práci, která tě baví, a ani jediný den svého života nebudeš muset pracovat.
 • zájmy: práce s dětmi, rodina, lyžování, in-line bruslení, cestování, četba
 •  

Mgr. Liliana Müllerová

Mgr. Liliana Müllerová
 • funkce:  učitelka 
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského Praha
 • specializace: Specializace v pedagogice
 • praxe: hospodářský správce, vychovatelka v ZŠ od r. 2013
 • kurzy: Respektovat a být respektován, Letní škola výuky matematiky metodou prof. Hejného, Genetická metoda, Šikana - Neubližujme si !
 • zájmy: sport - turistika, cyklistika, Tchaj-Ti, historie + fauna + flora zaměřeno na asijskou kulturu, dokončení VŠ studia speciální pedagogiky - učitelství, práce s dětmi
 • motto: japonská přísloví - "Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti."  

Mgr. Jana Tomášová

Mgr. Jana Tomášová
 • funkce: učitelka, výtvarník školy, školní metodik prevence
 • vzdělání: PF Univerzity J. E. Purkyně
 • specializace: učitelka 1. stupně ZŠ + Vv
 • školení a kurzy: ICT dovednosti a znalosti, Kurzy PAU, Kritické myšlení, Specifické poruchy učení a chování, Metody dramatické výchovy a EV, Začít spolu, Činnostní učení, Tváří v tvář historii, Galerie pro učitele, Angličtina pro učitele 1. stupně ZŠ, Zdravotní a tělesná výchova, Genetická metoda, Konference Akademie moderního vzdělávání pro učitele 1. Stupně, Matematika prof. Hejného, Školní vzdělávací program, Čtenářská gramotnost, Postup při mimořádných událostech ve škole, Práce se žáky s pervazivní poruchou, Jak funguje stát - vlastivěda,Konference Fraus, ŠVP - změny a realizace, Začínáme s metodou Hejného, Pražské drogové fórum primární prevence, Prevence ve škole - školní nekázeň a její řešení, Komunikace ve školním prostředí, Letní škola výuky matematiky podle prof. Hejného,Respektovat a být respektován,Šikana, jak se zachovat..., Úvod do první pomoci při šikaně a kyberšikaně, Sexuální výchova dětí, Pražské fórum prevencerizikového chování 2015, Zábavné pokusy a hry pro 1.stupeň, Šikana - Neubližujme si!, specializační studium školního metodika prevence  
 • praxe: lektorka keramiky, vedoucí výtvarných víkendů, učitelka ZŠ od r. 2000 (ZŠ Donovalská, Klíček, Grafická – Praha)
 • zájmy:  keramika, batika, malba na textil a sklo, korálkování, bruslení na zimních i in-line bruslích, lyžování, chození po horách, spaní od širákem a čtení beletrie
 • motto: „Život je jako paleta barev,každý den použiješ jinou barvu, která má plno odstínů, a je jen na tobě, jaký odstín použiješ dnes.“
 • o mně: „Během svého „dospělého období“ jsem kromě výuky dětí pracovala s keramickou hlínou, malovala na hedvábí, batikovala a vyráběla všechno možné. Také jsem si vzala svého muže, s ním a našimi dětmi prochodila české horstvo, sjela nějaké to vodstvo a občas spala pod převisem.“

Mgr. Monika Kupcová

Mgr. Monika Kupcová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: PF JČU učitelství pro 1. stupeň
 • specializace: učitelka 1. stupně ZŠ
 • školení a kurzy: Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik zaměřený na práci s vrstevnickými skupinami a třídními kolektivy Vzdělávací kurz metodika primární prevence (250 hodinový kurz akreditovaný MŠMT), konference pro učitele 1. stupně (Fraus), specifické poruchy chování (Mgr. Marika Kropíková), ukázková hodina matematiky 2. ročník (Fraus), letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ, diagnostika třídních kolektivů (PhDr. Richard Braun, Ph.D.), specializační seminář pro třídní učitele (PhDr. Richard Braun, Ph.D.), hry s psychologickým obsahem (PhDr. Richard Braun, Ph.D.), respektovat a být respektován – pravidla ve škole, metoda komunitního kruhu, rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Škola hrou), jak rozvíjet tvořivost (Projekt Odyssea), žáci s SPU a dílčím oslabením výkonu na základní a střední škole, prevence drogových závislostí pro pedagogy MŠ a 1. Stupně ZŠ (Mgr. Dagmar Nováková), interaktivní tabule činnostně v ČJ, hry v počáteční výuce angličtiny, čeština nás baví, čtenářská a informační gramotnost, zdravotník zotavovacích akcí pro děti
 • praxe: učitelka 1. stupeň ZŠ, metodik primární prevence ZŠ, výchovný poradce
 • zájmy:  rodina, cestování, sport, vaření, móda, kultura
 • motto: J. A. Komenský: "Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují , kam jít, ale sami nejdou".
 • o mně: 

PhDr. Andrea Gruntová

PhDr. Andrea Gruntová
 • funkce: učitelka
 • vzdělání: Univerzita Karlova - PedF, Technická univerzita v Liberci - PedF
 • specializace: učitelka Čj-Rj pro 3. a 2. stupeň, učitelka pro 1. stupeň
 • školení a kurzy: konference Fraus - výuka matematiky metodou prof. Hejného, zkouška FCE/stupeň B, kurzy první pomoci, počítačové kurzy, prezentační dovednosti, Zippyho kamarádi
 • praxe: ZŠ a ZUŠ Líbeznice (třídní učitelka), vedoucí na dívčím skautském letním táboře v Tennessee, USA, vychovatelka na ŠvP (Gymnázium Jižní Město, ZŠ Jaroslava Seiferta, Praha), zkušenosti s vedením týmu se zaměřením na legalizaci pobytu cizinců v ČR v mezinárodní poradentské společnosti PwC
 • zájmy:  jízda na kole, turistika, individuální cestování (Rusko, Rumunsko, USA, Velká Británie, Thajsko, Jihoafrická republika, Azory, Maroko), divadlo, četba, kino
 • motto: "Štěstí přeje připraveným."

Mgr. Andrea Jabconová

Mgr. Andrea Jabconová
 • funkce: učitelka AJ
 • vzdělání: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • specializace: anglický jazyk a estetika
 • školení a kurzy: Staň se lektorem AJ (Praha), Základy práce v MS Office
 • praxe: učitelka AJ na 1.stupni ZŠ od r. 2013 (ZŠ B. Hrabala), asistentka velvyslance Korejského velvyslanectví v Praze, asistentka managementu Citibank v Praze, chůva v anglicky mluvících rodinách v průběhu studia
 • zájmy:  rodina, divadlo, četba, příroda, turistika, cyklistika, lyžování, cestování
 • motto: “To nejkrásnější na světe nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.” (Karel Čapek)

Mgr. Lucia Preverčíková

Mgr. Lucia Preverčíková
 • funkce: hlavní vychovatelka
 • vzdělání: Učitelství výtvarných umění a estetiky, Prešovská univerzita v Prešove -  Fakulta humanitných a prírodných vied a Filozofická fakulta (SR),
 • specializace: Učitelka umělecko výchovných a výchovných předmětů pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Výchova uměním (výtvarná, hudební a dramatická umění).
 • kurzy a školení: 2010 - Kurz první pomoci (Slovenský červený kríž - Michalovce/SR), 2012 - Kreslení levou hemisférou.
 • praxe: 2015 - Golfgarden (Praha): Lektorka tvořivých kroužků pro děti (Kutil, Keramika), 2013 - 2014 - Pedagogická praxe na ZŠ a SŠ (SR), 2014 - Spolupráce na tvorbě divadelních kulis a dekorací pro ZŠ Budkovce (SR),
 • motto: „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ (Seneca)
 • zájmy:  příroda, umění, filozofie, vizuální kultura, design, arteterapie, literatura, historie, psychologie, vlastní umělecká činnost


 

 

Bc. Jana Pospíšilová

Bc. Jana Pospíšilová
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání: Univerzita J. A. Komenského Praha – bakalářské studium (2007)
 • specializace: Speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství, Doplňkové pedagogické studium – vychovatelství
 • kurzy a školení: Kurz první pomoci u dětí, Škola bezpečného internetu pro pedagogy, Odměny a tresty, Šikana
 • praxe: Vychovatelka u mentálně postižených dětí, Vychovatelka na ZŠ Marjánka (5 let), Vychovatelka na ZŠ Norbertov (6 let), vlastní dítě
 • zájmy: četba, rodina, divadlo, kino, plavání, jízda na kole, turistika, kitesurfing, cestování
 • motto: Svobodný je jenom člověk, v jehož životě je láska (Paulo Coelho)

Mgr. Pavla Severová

Mgr. Pavla Severová
 • funkce: vychovatelka ve školní družině
 • vzdělání:  bakalářské studium, Univerzita Karlova - pedagogická fakulta (2016), navazující magisterské studium: Univerzita Palackého v Olomouci - pedagogická fakulta (2018)
 • specializace: vychovatelství, řízení volnočasových aktivit
 • kurzy a školení: kurz první pomoci u dětí (Tyrkys)
 • praxe: vychovatelka na školách v přírodě, vychovatelka ve školní družině, učitelka mateřské školy- Montessori, chůva v rodinách
 • zájmy: jízda na kole, turistika, individuální cestování (Itálie, Španělsko, USA, Velká Británie, Thajsko, Kanada), divadlo, četba, kino, HEAT program
 • motto: „Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“ (Albert Einstein)

Barbora Filipová

Barbora Filipová
 • funkce: vychovatelka
 • vzdělání:  SPGŠ Beroun, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • specializace: dramatická výchova
 • kurzy a školení: akreditovaná profesní kvalifikace Chůva pro děti, kurz poskytování 1. pomoci dětem, semináře od portálu - Jóga pro děti, dětské zvláštnosti ve výtvarném projevu, dětské psychické poruchy aj.
 • praxe: učitelka v MŠ,vedoucí LTD, lektorka kroužku dětské jógy, lektorka hudebního kroužku v Montessori školičce, chůva v rodinách pro děti od 1-5 let a 2 vlastní děti
 • zájmy: rodina, četba, sport - jóga, běh, plavání, cestování, kultura - divadlo, hudba, psychologie, film
 • motto: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Barbora Kristlíková

Barbora Kristlíková
 • funkce:  vychovatelka
 • vzdělání: SUPŠS, Technická univerzita – programy celoživotního vzdělávání
 • specializace: Speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství, Doplňující pedagogické studium se zaměřením na vychovatelství, výtvarné činnosti
 • Školení a kurzy: Šikovné ruce, ZUŠ – keramika a výtvarná výchova, Šikana - Neubližujme si!
 • praxe: osobní asistentka, učitelka v MŠ, pedagogická asistentka, vychovatelka na ZŠ od r. 2004
 • zájmy: četba, hudba, psychologie, životní styl, estetika, rodina, lyžování, aerobik, astrologie
 • motto: "Není ostuda upadnout, ale nezvednout se." "Děti jsou kořením života"
 • o mně: Jsem ráda, že mé povolání je mým koníčkem.

Mgr. Petra Lišková

Mgr. Petra Lišková

funkce: školní psycholog

Vzdělání: psychologie FF UK, specializace - klinická  psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR – 2leté distanční studium psychoterapie
2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha – zakončeno ověřením znalostí a certifikátem od září 2017 ve výcviku Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících

Kurzy: Základní krizová intervence, Respektovat a být respektován I, II, Efektivní rodičovství, Agrese je OK,  vybrané kapitoly z Nevýchovy, Terapie Poruch příjmu potravy, ADHD ve třídě, semináře scio.cz, Metody vyučování čtení, Psychologické aspekty dyslexie, Školní zralost, Efektivní komunikace, Metoda Grunnlaget, Sand playing I, II, semináře: Sexuální experimenty u dětí, Pozitivní aspekty deprese. I stupeň PO a Plán pedagogické podpory (PLPP).

Praxe: stáže a praxe v pražských klinicko-psychologických zařízeních, nábor a výběr zaměstnanců, metodika vzdělávání dospělých ve státní správě, semináře a workshopy pro rodiče, konzultační a poradenská činnost v soukromé rodinné poradně.

Specializace: Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vedení třídnických hodin a primárně preventivních programů, přímé práci s dětskými kolektivy v rámci rozvojových i preventivních programů, poskytuji metodickou podporu učitelům, cíleně pracuji s dětmi s oslabením, či s dětmi nadanými, poskytuji poradenství pro rodiče  v případě školního neúspěchu, výchovných a rodinných problémů.

S dětmi pracuji buď skupinově nebo individuálně. Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, který umožňuje to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit vedených psychologem a také aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává. Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti, rodiče poskytují individuální souhlas. Obsah konzultací je důvěrný. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována.

Zájmy: literatura, film, vaření, jogging 

web:    https://sites.google.com/site/skolaemoci/

 Školní psycholog ve spolupráci se školním poradenským zařízením – PPP pro Prahu 3 a 9 provádí:

 • depistáž případných specifických poruch učení a speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • depistáž a diagnostiku nadaných dětí,
 • odborné náslechy v hodinách,

dále poskytuje:

 • konzultační, poradenskou činnost a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v oblastech – práce s nadanými dětmi, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj a zlepšování sociálního klimatu ve třídě aj.
 • poradenství pro rodiče pro prevenci školního neúspěchu (psychohygiena, diagnostika stylu učení), při výukových a výchovných problémech žáka – nápravy SPU aj., konzultace pro rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ Spektrum, poskytuje školní psycholog bezplatně
 • vzdělávací workshopy a semináře pro zákonné zástupce na témata: výchova a vedení dítěte, efektivní učení, emoční inteligence a vnitřní motivace aj. 

Motto: „Hledáme společnou řeč.“
Kontakty: 724 685 352, liskova@zsspektrum.cz

Bc. Petra Čadová

Bc. Petra Čadová

funkce: asistentka pedagoga

Vzdělání: SŠ, VŠ UPOL pedagogická fakulta, obor sociální pedagogika

Praxe: vychovatelka v ŠD, asistentka u chlapce s PAS, asistentka u mentálně postižených dospělých, asistentka pedagoga v Romodrom, vychovatelka na ŠvP, au-pair v USA, vychovatelka v ZVŠ, praktikantka na dětském táboře.

Školení a kurzy: Sociální pracovnice se zaměřením na péči o děti (první pomoc, úvod do Montessori pedagogiky, program Začít spolu, základy krizové intervence), zahájen kurz asistenta pedagoga.

Zájmy: rodina, sport, čtení, příroda, kultura, děti a lidi :)

Motto: „Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný.“  Chalíl Džibrán

Jana Sejkorová

Jana Sejkorová

funkce: asistentka pedagoga

Vzdělání: SŠ, Program CŽV PedF Univerzity Karlovy - asistent pedagoga

Praxe: vlastní děti

Školení a kurzy: ADHD ve třídě a v družině, Program zájmový FF Univerzity Karlovy - psychologie, rozvoj grafomotoriky - ergonomie kreslení a počátečního psaní v předškolním a mladším školním věku, kurz první pomoci

Zájmy: rodina, příroda, turistika, četba, křížovky, móda

Motto: Bob Dylan: "Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví."

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky