logotyp
Login

Co nabízíme žákům

 • pozvolný přechod z mateřské školy
 • bezpečné prostředí
 • demokratickou, respektující výchovu
 • předškolákům seznamovací „Hrajeme si na školu"
 • nízký počet žáků ve třídě (20)
 • v 1. a 2. třídě výuku časově organizovanou učitelem s ohledem na aktuální stav žáků (koncentrace, únava) a náročnost výuky bez podmínky dodržet 45-ti minutové vyučovací hodiny
 • kvalitní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP s rozšířenou výukou Aj)
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • složení zkoušek z angličtiny ESOL – Cambridge ve spolupráci s British Council
 • dvě hodiny anglické konverzace týdně s rodilým mluvčím v rámci školného
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • interaktivní výuku českého a anglického jazyka, matematiky, prvouky
 • zařazování prvků aktivního učení a kritického myšlení, tvořivé činnosti žáků, projektového a skupinového vyučování
 • mnoho možností pro mimoškolní činnost - pestrou nabídku kroužků
 • moderní vybavení školy, výukové materiály nakladatelství Fraus včetně elektronických učebnic, Taktik a Nová škola
 • práci s výukovými programy v počítačové učebně a jazykové laboratoři
 • genetickou metodu prvopočátečního čtení a psaní
 • výuku matematiky dle prof. Hejného, rozvoj samostatnosti a logického myšlení
 • školy v přírodě, výlety, exkurze, besedy, návštěvy divadel a výstav
 • tradiční akce školy a projekty
 • účast v soutěžích, celonárodních projektech dle aktuální nabídky
 • účast žáků 3. a 5. třídy na celostátním testování – SCIO
 • školní družinu s pestrým programem pro žáky a s provozem od 7 do 17,30 hodin
 • individuální pomoc žákům v rámci školní přípravy
 • v případě potřeby spolupráci se školským poradenským zařízením, klinickým logopedem (kontakty u výchovného poradce)
 • přípravu žáků 5. ročníku k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia
 • spolupráci s partnerskými školami
 • účast žáků v soutěžích výtvarných, matematických, sportovních a jiných
 • školní zahradu k relaxaci dětí o velké přestávce, sportovním aktivitám i k činnostem se školní družinou
 • účinný systém prevence - šikana, drogy, dopravní výchova, výchova ke zdraví a dodržování pitného režimu atd., školní metodik prevence – konzultace, schránka důvěry
 • účast žáků na společných setkáních pedagogů a zákonných zástupců žáků při „Povídání o dětech a s dětmi“
 • komunikační a informační systém Bakaláři pro žáky a jejich rodiče
 • spolupráci s naší školní psycholožkou

 

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
Domů
Bakaláři
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky